Poplatky za štúdium na školách

Ročné školné

Výška školného, ktoré študent (občan SR) platí za jeden akademický rok. Študenti denného štúdia na verejných a štátnych vysokých školách platia školné iba v prípade, ak študujú dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia, alebo ak študujú viac ako jedno štúdium na rovnakom stupni. Rektor školy môže stanovené školné znížiť alebo prípadne aj odpustiť.

Zdroj podkladových údajov: vysoké školy (školné nie je uvedené v prípade, ak škola údaj neposkytla)

Poplatok za podanie papierovej prihlášky

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, ktorý študent uhrádza pri podaní papierovej prihlášky na vybranú školu resp. fakultu.

Zdroj podkladových údajov: vysoké školy (poplatky nie sú uvedené v prípade, ak sa údaj nepodarilo k príslušnému študijnému programu priradiť, alebo ak škola údaj neposkytla; zber údajov pre akademický rok 2012/13 sa uskutočnil v decembri 2011 a januári 2012)

Poplatok za podanie elektronickej prihlášky

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, ktorý študent uhrádza pri podaní elektronickej prihlášky na vybranú školu resp. fakultu.

Zdroj podkladových údajov: vysoké školy (poplatky nie sú uvedené v prípade, ak škola údaj neposkytla; zber údajov pre akademický rok 2012/13 sa uskutočnil v decembri 2011 a januári 2012)

na začiatok

Výsledky prijímacieho konania

Podiel prijatých študentov k všetkým prihláškam

Podiel počtu prijatých uchádzačov o štúdium a celkového počtu prihlásených uchádzačov o štúdium (čím je podiel vyšší, tým je jednoduchšie byť na dané štúdium prijatý).

Zdroj podkladových údajov: Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)

Podiel zapísaných študentov k prijatým študentom

Podiel počtu zapísaných študentov na štúdium a počtu uchádzačov o štúdium, ktorí boli v danom roku prijatí (čím je podiel vyšší, tým je o dané štúdium vyšší záujem).

Zdroj podkladových údajov: Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)

Index záujmu o štúdium

Index záujmu o štúdium je definovaný ako súčin podielu prihlásených uchádzačov o štúdium k prijatým uchádzačom o štúdium a podielu zapísaných študentov k prijatým uchádzačom o štúdium. Tento index vypovedá o atraktivite daného štúdia, keď zohľadňuje nielen priemernú úspešnosť v prijímacom konaní, ale aj následný záujem o nastúpenie na štúdium. Vyššia dosiahnutá hodnota indexu značí vyššiu atraktivitu štúdia.

Zdroj podkladových údajov: Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)

na začiatok

Osobné náklady na štúdium

Mesačné náklady na ubytovanie študenta

Cena za ubytovanie v študentskom domove, ktorú študent platí za jeden mesiac. V prípade, ak je cena uvádzaná ako rozsah (X € až Y €), údaj možno členiť na jednotlivé študentské domovy a/alebo izby podľa veľkosti a vybavenia. Ceny sú platné k 30. septembru (teda na začiatku zobrazovaného akademického roka).

Zdroj podkladových údajov: vysoké školy

na začiatok

Mobilita študentov

Podiel vyslaných študentov do zahraničia

Podiel počtu študentov vyslaných v rámci akademickej mobility do zahraničia a celkového počtu študentov fakulty. Vyššie číslo naznačuje vyšší záujem a úspešnosť študentov pri uchádzaní sa o študijný pobyt v zahraničí (v prípade, ak majú študenti možnosť na takéto pobyty ísť).

Do štatistiky sú zahrnuté programy ES, NŠP, CEEPUS a NIL.

Pre vysoké školy bez fakúlt sa sleduje podiel na úrovni celej VŠ.

Zdroj podkladových údajov: vysoké školy

Podiel prijatých študentov zo zahraničia

Podiel počtu študentov prijatých v rámci akademickej mobility zo zahraničia a celkového počtu študentov fakulty. Vyššie číslo naznačuje vyššiu atraktivitu fakulty v prípade, ak má fakulta záujem a kapacitné možnosti na prijímanie zahraničných študentov.

Do štatistiky sú zahrnuté programy ES, NŠP, CEEPUS a NIL.

Pre vysoké školy bez fakúlt sa sleduje podiel na úrovni celej VŠ.

Zdroj podkladových údajov: vysoké školy

na začiatok

Podiel pokračujúcich bakalárov na rovnakej fakulte

Podiel bakalárov pokračujúcich v štúdiu na rovnakej fakulte

Podiel počtu študentov, ktorí po úspešnom absolvovaní štúdia 1. stupňa pokračujú v štúdiu na rovnakej fakulte aj na 2. stupni. Výsledky k vybranému akademickému roku sa vzťahujú na študentov, ktorí nastúpili na štúdium 2. stupňa v danom akademickom roku následne potom, ako ukončili štúdium 1. stupňa v prechádzajúcom akademickom roku. Vyššie dosiahnuté hodnoty môžu vypovedať o vyššej atraktivite fakulty (študenti nie sú motivovaní k odchodu), avšak výsledky je potrebné strikne posudzovať v kontexte toho, do akej miery je cieľom fakulty resp. v možnostiach fakulty poskytovať aj štúdium 2. stupňa.

Pre vysoké školy bez fakúlt sa sleduje podiel na úrovni celej VŠ.

Zdroj podkladových údajov: Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)

na začiatok

Podiel študentov, ktorí dokončia štúdium

Podiel študentov, ktorí úspešne ukončili štúdium v jeho štandardnej dĺžke

Podiel počtu študentov, ktorí počas zobrazeného kalendárneho roku úspešne ukončili štúdium a zároveň dĺžka ich štúdia nepresiahla štandardnú dĺžku študijného programu zvýšenú o pol roka, ku všetkým študentom, ktorí v danom roku buď úspešne, alebo neúspešne ukončili štúdium. Študenti, ktorí v danom roku prerušili štúdium alebo zmenili študijný program nie sú zahrnutí do tejto štatistiky. Kritérium nezohľadňuje skutočnosť, v ktorom roku sa študenti zapísali na štúdium.

Na účel tohto kritéria sa štandardná dĺžka študijného programu zvýšila o pol roka preto, aby boli odlíšení tí študenti, ktorí vykonávali opravné štátne skúšky v prvom semestri ďalšieho akademického roka od tých, ktorí predĺžili svoje štúdium aspoň o jeden ďalší akademický rok.

Časom, ktorý študent potreboval na úspešné ukončenie štúdia sa pre účel tohto kritéria myslí obdobie od dňa zápisu na štúdium po deň úspešného ukončenia štúdia zapísaný do CRŠ.

Zdroj podkladových údajov: Centrálny register študentov vysokých škôl (CRŠ)

Podiel študentov, ktorí úspešne ukončili štúdium za dlhší čas ako štandardný

Podiel študentov, ktorým štúdium do riadneho skončenia (úspešené skončenie) trvalo dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného program zvýšená o pol roka, ku všetkým študentom, ktorí v danom roku buď úspešne, alebo neúspešne ukončili štúdium. Študenti, ktorí v danom roku prerušili štúdium alebo zmenili študijný program nie sú zahrnutí do tejto štatistiky. Kritérium nezohľadňuje skutočnosť, v ktorom roku sa študenti zapísali na štúdium.

Na účel tohto kritéria sa štandardná dĺžka študijného programu zvýšila o pol roka preto, aby boli odlíšení tí študenti, ktorí predĺžili svoje štúdium aspoň o jeden akademický rok, vďaka čomu údaj neskresľujú absolventi študijného programu, ktorí vykonávali opravné štátne skúšky v prvom semestri ďalšieho akademického roka.

Časom, ktorý študent potreboval na úspešné ukončenie štúdia sa pre účel tohto kritéria myslí obdobie od dňa zápisu na štúdium po deň úspešného ukončenia štúdia zapísaný do CRŠ.

Zdroj podkladových údajov: Centrálny register študentov vysokých škôl (CRŠ)

Podiel študentov, ktorí neúspešne ukončili štúdium

Podiel počtu študentov, ktorým sa nepodarilo úspešne ukončiť štúdium na študijnom programe je určený ako podiel študentov, ktorí počas zobrazeného kalendárneho roku zanechali štúdium, resp. boli vylúčení pre neprospech, prekročenie najvyššej povolenej zákonnej dĺžky štúdia alebo z disciplinárnych dôvôdov, ku všetkým študentom, ktorí v danom roku buď úspešne, alebo neúspešne ukončili štúdium. Študenti, ktorí v danom roku prerušili štúdium alebo zmenili študijný program nie sú zahrnutí do tejto štatistiky. Kritérium nezohľadňuje skutočnosť, v ktorom roku sa študenti zapísali na štúdium.

Zdroj podkladových údajov: Centrálny register študentov vysokých škôl (CRŠ)

na začiatok

Počet absolventov

Počet absolventov

Počet absolventov študijných odborov na základe podkladov ÚIPŠ.

Zdroj podkladových údajov: Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)

na začiatok

Platy absolventov škôl

Priemerný vymeriavací základ zamestnancov

Platy absolventov sú sledované na základe priemerného mesačného vymeriavacieho základu (VZ) zamestnancov počas kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom študenti úspešne ukončili štúdium. Jedná sa o vymeriavací základ slúžiaci pre výpočet platby úrazového poistenia zamestnávateľa za zamestnaných absolventov do Sociálnej poisťovne (t.j. nie sú tu zohľadnené údaje napríklad o absolventoch pracujúcich ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo o absolventoch pracujúcich v zahraničí).

V štatistike sú zohľadnení absolventi (občania SR), ktorí úspešne ukončili nanajvýš jedno štúdium každého stupňa a zároveň počas obdobia, v ktorom bol sledovaný VZ, u nich už neprebiehalo ďalšie štúdium v dennej forme. Zo štatistiky sú ďalej vylúčení absolventi 1. stupňa, ktorí ukončili toto štúdium po dovŕšení veku 25 rokov, 2. stupňa, ktorí ukončili po dovŕšení veku 27 rokov a 3. stupňa, ktorí ukončili po dovŕšení veku 32 rokov.

Výsledky tejto štatistiky môžu ovplyvniť rôzne vedľajšie faktory, ktoré treba pri interpretácii zohľadniť. Nemalú úlohu zohráva napr. regionálny aspekt, keď vysoké školy nachádzajúce sa v regiónoch s nižšou priemernou mzdou resp. vyššou mierou nezamestnanosti môžu vykazovať nižšiu priemernú mzdu svojich absolventov. Súčasne nie je rozlíšené, či ide o zamestnanie na ustanovený alebo kratší týždenný pracovný čas.

Absolventi študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň (súvislé väčšinou päťročné štúdium) sa zohľadňujú ako absolventi študijných programov druhého stupňa.

Údaj je považovaný za dôverný (nie je zobrazovaný z dôvodu ochrany dôverných údajov) a/alebo málo reprezentatívny, ak je počet absolventov vstupujúcich do štatistiky menší ako 20.

Zdroj podkladových údajov: Centrálny register študentov vysokých škôl (CRŠ), Sociálna poisťovňa

Priemerný vymeriavací základ zamestnancov ako % priemernej mzdy v SR

Platy absolventov sú sledované na základe priemerného mesačného vymeriavacieho základu (VZ) zamestnancov počas kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom študenti úspešne ukončili štúdium. Jedná sa o vymeriavací základ slúžiaci pre výpočet platby úrazového poistenia zamestnávateľa za zamestnaných absolventov do Sociálnej poisťovne (t.j. nie sú tu zohľadnené údaje napríklad o absolventoch pracujúcich ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo o absolventoch pracujúcich v zahraničí).

Za priemernú mzdu sa považuje priemerná hrubá mzda v hospodárstve sledovaná Štatistickým úradom SR za rovnaký rok, za aký sa sleduje plat absolventa.

Priemerný vymeriavací základ ako % priemernej mzdy v SR je tak podielom priemerného VZ absolventov a priemernej mzdy v hospodárstve za rovnaký rok, vyjadreným v percentách.

V štatistike sú zohľadnení absolventi (občania SR), ktorí úspešne ukončili nanajvýš jedno štúdium každého stupňa a zároveň počas obdobia, v ktorom bol sledovaný VZ, u nich už neprebiehalo ďalšie štúdium v dennej forme. Zo štatistiky sú ďalej vylúčení absolventi 1. stupňa, ktorí ukončili toto štúdium po dovŕšení veku 25 rokov, 2. stupňa, ktorí ukončili po dovŕšení veku 27 rokov a 3. stupňa, ktorí ukončili po dovŕšení veku 32 rokov.

Výsledky tejto štatistiky môžu ovplyvniť rôzne vedľajšie faktory, ktoré treba pri interpretácii zohľadniť. Nemalú úlohu zohráva napr. regionálny aspekt, keď vysoké školy nachádzajúce sa v regiónoch s nižšou priemernou mzdou resp. vyššou mierou nezamestnanosti môžu vykazovať nižšiu priemernú mzdu svojich absolventov, a to najmä v prípade, ak absolventi majú trvalý pobyt prevažne v takomto regióne. Súčasne nie je rozlíšené, či ide o zamestnanie na ustanovený alebo kratší týždenný pracovný čas.

Absolventi študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň (súvislé väčšinou päťročné štúdium) sa zohľadňujú ako absolventi študijných programov druhého stupňa.

Údaj je považovaný za dôverný (nie je zobrazovaný z dôvodu ochrany dôverných údajov) a/alebo málo reprezentatívny, ak je počet absolventov vstupujúcich do štatistiky menší ako 20.

Zdroj podkladových údajov: Centrálny register študentov vysokých škôl (CRŠ), Sociálna poisťovňa

Priemerný vymeriavací základ zamestnancov ako % priemernej mzdy vo VÚC sídla vysokej školy

Platy absolventov sú sledované na základe priemerného mesačného vymeriavacieho základu (VZ) zamestnancov počas kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom študenti úspešne ukončili štúdium. Jedná sa o vymeriavací základ slúžiaci pre výpočet platby úrazového poistenia zamestnávateľa za zamestnaných absolventov do Sociálnej poisťovne (t.j. nie sú tu zohľadnené údaje napríklad o absolventoch pracujúcich ako samostatne zárobkovo činné osoby alebo o absolventoch pracujúcich v zahraničí).

Za priemernú mzdu sa považuje priemerná hrubá mzda vo VÚC, kde sídli rektorát príslušnej vysokej školy, sledovaná Štatistickým úradom SR za rovnaký rok, za aký sa sleduje plat absolventa.

Priemerný vymeriavací základ ako % priemernej mzdy vo VÚC sídla vysokej školy je tak podielom priemerného VZ absolventov a priemernej mzdy vo VÚC, kde sídli rektorát vysokej školy, za rovnaký rok, vyjadreným v percentách.

V štatistike sú zohľadnení absolventi (občania SR), ktorí úspešne ukončili nanajvýš jedno štúdium každého stupňa a zároveň počas obdobia, v ktorom bol sledovaný VZ, u nich už neprebiehalo ďalšie štúdium v dennej forme. Zo štatistiky sú ďalej vylúčení absolventi 1. stupňa, ktorí ukončili toto štúdium po dovŕšení veku 25 rokov, 2. stupňa, ktorí ukončili po dovŕšení veku 27 rokov a 3. stupňa, ktorí ukončili po dovŕšení veku 32 rokov.

Výsledky tejto štatistiky môžu ovplyvniť rôzne vedľajšie faktory, ktoré treba pri interpretácii zohľadniť. Nemalú úlohu zohráva napr. regionálny aspekt, keď vysoké školy nachádzajúce sa v regiónoch s nižšou priemernou mzdou resp. vyššou mierou nezamestnanosti môžu vykazovať nižšiu priemernú mzdu svojich absolventov, a to najmä v prípade, ak absolventi majú trvalý pobyt prevažne v takomto regióne. Súčasne nie je rozlíšené, či ide o zamestnanie na ustanovený alebo kratší týždenný pracovný čas.

Absolventi študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň (súvislé väčšinou päťročné štúdium) sa zohľadňujú ako absolventi študijných programov druhého stupňa.

Údaj je považovaný za dôverný (nie je zobrazovaný z dôvodu ochrany dôverných údajov) a/alebo málo reprezentatívny, ak je počet absolventov vstupujúcich do štatistiky menší ako 20.

Zdroj podkladových údajov: Centrálny register študentov vysokých škôl (CRŠ), Sociálna poisťovňa

Podiel absolventov vstupujúcich do výpočtov

Informácia o podieli absolventov, pre ktorých Sociálna poisťovna v svojej databáze eviduje údaj o priemernom vymeriavacom základe na základe zamestnaneckého pracovného pomeru.

na začiatok

Nezamestnanosť absolventov škôl

Nezamestnanosť absolventov

Nezamestnanosť absolventov je, na základe spôsobu, akým ÚPSVaR sleduje nezamestnanosť absolventov, počítaná ako podiel počtu absolventov, ktorí sú evidovaní ako uchádzači o zamestnanie k 31. decembru roka, v ktorom končí vybraný akademický rok a celkového počtu absolventov spolu za vybraný rok a jemu predchádzajúci rok.

Indikátor približne odráža, aký podiel študentov, ktorí ukončili štúdium v posledných dvoch rokoch, je nezamestnaných.

Výsledky tejto štatistiky však môžu ovplyvniť rôzne vedľajšie faktory, ktoré treba pri interpretácii zohľadniť. Jedným z nich je napríklad vek absolventov, keďže štatistika zatiaľ pokrýva iba absolventov denného štúdia mladších ako 26 rokov. Toto obmedzenie môže do istej miery ovplyvniť výsledky škôl, ktoré majú napríklad viac starších absolventov, alebo viac externých študentov. Svoju úlohu zohráva aj regionálny aspekt, keď vysoké školy nachádzajúce sa v regiónoch s vyššou mierou nezamestnanosti môžu vykazovať vyššiu nezamestnanosť svojich absolventov, a to najmä v prípade, ak absolventi majú trvalý pobyt prevažne v takomto regióne.

Absolventi študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň (súvislé väčšinou päťročné štúdium) sa zohľadňujú ako absolventi študijných programov druhého stupňa.

Údaj je považovaný za dôverný (nie je zobrazovaný z dôvodu ochrany dôverných údajov) a/alebo málo reprezentatívny, ak je počet absolventov vstupujúcich do štatistiky menší ako 20.

Zdroj podkladových údajov: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR), Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)

Nezamestnanosť vo VÚC sídla vysokej školy

Za nezamestnanosť vo VÚC sídla školy sa považuje miera evidovanej nezamestnanosti vo VÚC, kde sídli rektorát príslušnej školy, sledovaná Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, v ktorom končí vybraný akademický rok.

Súhrnný priemer uvedený za všetky školy predstavuje mieru evidovanej nezamestnanosti za rovnaké obdobie pre celú SR.

Ide o doplňujúcu informáciu o externých podmienkach, v ktorých vysoká škola pôsobí. Účelom týchto údajov je umožniť porovnávanie nezamestnanosti absolventov vysokých škôl s nezamestnanosťou v jednotlivých regiónoch.

Zdroj podkladových údajov: Štatistický úrad SR

na začiatok

Názory študentov na kvalitu vzdelávania

Výsledky hodnotenia kvality vyučovania študentmi (študentské ankety)

Výsledky študentských ankiet spracované vysokými školami do jednotlivých dokumentov za svoje fakulty a/alebo za celú školu. Niektoré školy resp. fakulty dokumenty nedodali.

Zdroj podkladových údajov: vysoké školy

na začiatok

Peniaze získané zo zahraničných grantov

Objem zahraničných grantov na jedného študenta

Objem získaných výskumných zahraničných grantov pre fakultu v prepočte na jedného študenta fakulty. Sledovaný je objem dotácie/finančných prostriedkov prijatých fakultami vysokých škôl na jej účet v období od 1. novembra do 31. októbra (2-mesačný posun oproti zobrazovanému akademickému roku) na základe údajov o grantovej úspešnosti v získavaní finančných prostriedkov zo zahraničia na riešenie výskumných projektov.

Zdroj podkladových údajov: vysoké školy a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)

na začiatok